Thống kê bạc nhớ

Kinh nghiệm bạc nhớ lô đầu câm, khi lô câm đầu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 hay về đánh con gì?

Đầu 0 câm thường ra lô 01,08,05

Đầu 1 câm thường ra lô 19,10,15

Đầu 2 câm thường ra lô 27,26,29

Đầu 3 câm thường ra lô 32,38,33

Đầu 4 câm thường ra lô 46,44,49

Đầu 5 câm thường ra lô 51,52,58

Đầu 6 câm thường ra lô 61,69,62

Đầu 7 câm thường ra lô 79,76,70

Đầu 8 câm thường ra lô 84,87,86

Đầu 9 câm thường ra lô 91,93,96

Kinh nghiệm bạc nhớ lô đầu câm, khi lô câm đầu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 hay về đánh con gì?

Đầu 0 câm thường ra lô 01,08,05

Đầu 1 câm thường ra lô 19,10,15

Đầu 2 câm thường ra lô 27,26,29

Đầu 3 câm thường ra lô 32,38,33

Đầu 4 câm thường ra lô 46,44,49

Đầu 5 câm thường ra lô 51,52,58

Đầu 6 câm thường ra lô 61,69,62

Đầu 7 câm thường ra lô 79,76,70

Đầu 8 câm thường ra lô 84,87,86

Đầu 9 câm thường ra lô 91,93,96