Thống kê bạc nhớ

Thống kê bạc nhớ lô đề về theo tổng câm. trước hết chúng ta cần xét tổng của lô đề là như thế nào :

Cặp số trong lô đề được sắp xếp theo Tổng.
Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dựa vào bảng kết quả xsmb chúng ta theo dõi hàng ngày để xác định hôm nay có tổng nào câm, từ đó tra cứu phần mềm bạc nhớ tổng câm

Thống kê bạc nhớ lô đề về theo tổng câm. trước hết chúng ta cần xét tổng của lô đề là như thế nào :

Cặp số trong lô đề được sắp xếp theo Tổng.
Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dựa vào bảng kết quả xsmb chúng ta theo dõi hàng ngày để xác định hôm nay có tổng nào câm, từ đó tra cứu phần mềm bạc nhớ tổng câm