THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 5 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21/06/2017 4 G33 1
22/06/2017 5 G22 1
24/06/2017 7 G31,G71 2
05/07/2017 4 G31,G72 11
13/07/2017 5 G21 8