Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất cặp loto

Để xem thống kê tần suất loto bạn chọn biên ngày muốn xem, sau đó chọn khoảng ngày muốn xem đến biên ngày và cuối cùng chọn tỉnh muốn xem rồi click Xem kết quả. Hệ thông sẽ thống kê tần suất loto trong khoảng ngày đó. Bạn muốn xem con loto ở hàng nào thì bạn click vào hàng đó, lập tức hàng bạn muốn xem sẽ bôi da cam, tiện cho việc theo dõi.

Biên độ ngày:   Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90
11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77
23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53
36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94
56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Chiều dọc Chiều ngang

 

Thống kê tần suất cặp lo to

Thống kê tần suất cặp lo to