TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 12/12/2018
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 09/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 27/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 01/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 26/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 10/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 06/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 07/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 12/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 29 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 05/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 51 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 12/12/2018
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 12/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 29 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 11/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 20/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày 78 ngày
Đầu 3 ra ngày 08/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 06/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 28/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 02/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 56 ngày
Đầu 7 ra ngày 07/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 09/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 04/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 12/12/2018
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 03/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 191 ngày 374 ngày
Đầu 1 ra ngày 02/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 08/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 07/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 04/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 10/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 58 ngày
Đầu 6 ra ngày 05/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 27/11/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 54 ngày
Đầu 8 ra ngày 09/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 06/12/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 91 ngày