TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 21/07/2017
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 30/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 12/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 01/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 20/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 10/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 12/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 38 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 18/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 22/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 28 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 17/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 09/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 45 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 21/07/2017
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 11/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 15/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 12/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 41 ngày
Đầu 3 ra ngày 20/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 07/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 12/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 38 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 18/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 55 ngày
Đầu 7 ra ngày 19/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 17/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 16/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 21/07/2017
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 16/03/2017 đến nay vẫn chưa ra là 126 ngày 249 ngày
Đầu 1 ra ngày 11/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 18/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 12/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 13/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 25/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày 54 ngày
Đầu 6 ra ngày 20/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 05/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 40 ngày
Đầu 8 ra ngày 17/06/2017 đến nay vẫn chưa ra là 33 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 15/07/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 91 ngày