TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2017
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 17/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 17/09/2017 đến nay vẫn chưa ra là 68 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 22/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 20/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 13/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 21/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 24/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 29/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 08/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 15/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 46 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2017
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 16/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 19/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 23/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 3 ra ngày 21/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 22/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 12/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 05/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 50 ngày 55 ngày
Đầu 7 ra ngày 20/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 24/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 16/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 39 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2017
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 16/03/2017 đến nay vẫn chưa ra là 253 ngày 253 ngày
Đầu 1 ra ngày 12/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 11/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 16/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 39 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 24/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 16/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 54 ngày
Đầu 6 ra ngày 22/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 19/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 40 ngày
Đầu 8 ra ngày 23/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 09/11/2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 91 ngày