THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
23/09/20170 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần
22/09/20174 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
21/09/20171 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
20/09/20171 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
19/09/20174 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
18/09/20175 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17/09/20172 lần 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/09/20172 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần
15/09/20176 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
14/09/20173 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
13/09/20172 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12/09/20171 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 8 lần
11/09/20174 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần
10/09/20174 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09/09/20172 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08/09/20174 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
07/09/20176 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06/09/20173 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
05/09/20171 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/09/20173 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
23/09/20176 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
22/09/20170 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần
21/09/20172 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần
20/09/20175 lần 3 lần 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
19/09/20172 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
18/09/20172 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/09/20175 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16/09/20174 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
15/09/20172 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/09/20175 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
13/09/20173 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 7 lần
12/09/20177 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần
11/09/20171 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần
10/09/20171 lần 0 lần 3 lần 7 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/09/20170 lần 2 lần 5 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần
08/09/20174 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/09/20171 lần 3 lần 2 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần
06/09/20174 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/09/20173 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
04/09/20173 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần