THỐNG KÊ QUAN TRỌNG

Dữ liệu thống kê trong 1 tháng

Bạn có thể nhập nhiều bộ số (tối đa 10 bộ số, các bộ số cách nhau bởi dấu
Ví dụ: 23, 54, 56, 65)