THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 91, 73, 55
Tổng: 1 56, 38
Tổng: 2 11, 84
Tổng: 3 21, 12, 03, 67
Tổng: 4 95, 86, 86
Tổng: 5 14, 14
Tổng: 6 79
Tổng: 7 43, 70, 07
Tổng: 8 17, 80, 62, 99
Tổng: 9 18, 72, 36