THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 00
Tổng: 1 83, 29, 92
Tổng: 2 84, 39, 39, 39
Tổng: 3 58, 30, 67
Tổng: 4 68, 77, 04, 95
Tổng: 5 78, 69
Tổng: 6 24, 51
Tổng: 7 34, 98, 70
Tổng: 8 17, 44
Tổng: 9 45, 36, 09