THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 19, 91, 46, 91
Tổng: 1
Tổng: 2 75, 84, 84
Tổng: 3 03, 76
Tổng: 4 68, 31, 40, 86, 59
Tổng: 5 50, 23, 96, 41, 78
Tổng: 6
Tổng: 7 61, 61, 34, 43
Tổng: 8 35
Tổng: 9 36, 90, 54