THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 19, 91, 46, 37, 19, 19, 91
Tổng: 1 01, 65, 65
Tổng: 2 84, 66, 93, 39
Tổng: 3 03, 21
Tổng: 4 04, 59
Tổng: 5
Tổng: 6 51
Tổng: 7 98, 34, 52, 07
Tổng: 8 53, 71, 99
Tổng: 9 63