THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0
Tổng: 1 65, 83, 92
Tổng: 2
Tổng: 3 76, 85, 58, 12
Tổng: 4 13, 40, 13, 31
Tổng: 5 87, 96, 41, 23
Tổng: 6 79, 33
Tổng: 7 34, 70
Tổng: 8 80, 44, 62, 35
Tổng: 9 45, 63, 90, 54