THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 73, 73, 46
Tổng: 1 56
Tổng: 2 93, 20, 75
Tổng: 3 67, 94, 21, 30, 85
Tổng: 4 13
Tổng: 5 23, 87, 50, 23
Tổng: 6 97, 60
Tổng: 7 70, 52
Tổng: 8 44, 80, 62, 99
Tổng: 9 54, 72