THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 28, 00
Tổng: 1 83, 56, 01
Tổng: 2 93, 66
Tổng: 3 49, 49, 58, 49
Tổng: 4 31, 22, 04, 31, 13
Tổng: 5 32
Tổng: 6 79
Tổng: 7 34, 34, 25
Tổng: 8 71, 80
Tổng: 9 27, 63, 45, 90