THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 28, 64, 73, 82, 00, 55
Tổng: 1 38
Tổng: 2 20, 93, 02, 84
Tổng: 3 94, 12
Tổng: 4 77, 95
Tổng: 5 87, 41, 96, 05, 50
Tổng: 6 06, 15, 60, 15
Tổng: 7 52
Tổng: 8 71, 26
Tổng: 9